REGELS VAN DE SPEELTUIN

Wij zijn INKO, een online platform en creatieve wind in de wereld van print. Net zoals jij willen wij mooie dingen maken, drukwerk dat net iets meer heeft en jouw ontwerp een extra boost geeft. Het leuke en gemakkelijke: jij regelt alles vanuit je luie zetel, wij laten de inkt vloeien en leveren het eindresultaat gewoon aan je voordeur.

Klinkt dit als muziek in de oren? Top! Dan moeten we alleen nog even onze spelregels overlopen. Op deze pagina’s vind je een overzicht van alle formaliteiten en bepalingen die mee zorgen voor een vlotte samenwerking. En tja, de kleine lettertjes die horen daar ook bij.

 

Heb je na het lezen van dit alles toch nog vragen? Stuur ons een mailtje of bel ons even op:

INKO BV
Zandvoortstraat 6
hello@inkopaper.com
+32 (0) 15 330 444

Ga je liever offline? Dan mag jouw brief op de bus richting Zandvoortstraat 6, 2800 Mechelen. En voor de zekerheid, zodat je al onze gegevens hebt, ons BTW-nummer: BE 0712.573.777.

 

Waar staat INKO nu precies voor?

 1. INKO biedt een online platform (website) waarmee je makkelijk zelf je drukwerk en alle bijhorende diensten kunt regelen. Doet er zich toch iets onverwachts voor? Dan zorgen we uiteraard voor de nodige ondersteuning.
 2. Wij garanderen drukwerk van topkwaliteit waardoor je nog meer uit je ontwerpen haalt.
 3. Druktechnische aspecten worden door ons gecontroleerd. Let op: Scherpte, typo’s, look-and-feel en andere smaakgerelateerde zaken laten we dan weer aan jou over.
 4. Drukwerk in België wordt automatisch geleverd op het door jou gekozen adres en tijdstip. Moet je bestelling toch de grens over? Dan brengen we je eerst op de hoogte van de extra kosten voor transport naar het buitenland.
 5. Leveringen gebeuren door koerierdiensten die wij inschakelen.
 6. Vertrouw je ons met je persoonsgegevens, dan bewaken we die zorgvuldig! Zo blijft je privacy op elk moment beschermd! Lees er alles over in onze privacyverklaring.

 

Wat is jouw rol in dit alles?

 1. Drukwerk is precisiewerk: de (technische) kwaliteit van de aangeleverde bestanden is van groot belang voor het eindresultaat.
 2. Houd in het achterhoofd dat drukwerk er altijd iets anders uitziet dan op het scherm of als je het zelf print. Ook als je eenzelfde ontwerp een tweede keer laat drukken, kunnen er nuanceverschillen zijn.
 3. Probeer bij elke opdracht alles meteen juist door te geven. Het is jammer als laattijdige wijzigingen extra kosten meebrengen.
 4. Controleer altijd of je ontwerp geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van anderen.
 5. Check je drukwerk grondig zodra je het ontvangen hebt en neem direct contact op als je bepaalde zaken toch anders wil.

 

Wat moet je nog weten?

 1. Eens de persen draaien kan je je bestelling niet meer annuleren of wijzigen. Zodra alles in productie gaat verneem je dat via mail.
 2. Ontstaat er een geschil, dan lossen wij dat liever zonder dan met advocaten en rechters op: met elkaar overleggen en bemiddelen gaat voor. Lukt dat niet? Dan is de rechter in Mechelen exclusief bevoegd om een oordeel te vellen.
 3. Wij streven naar het beste resultaat voor jou. Hebben we toch een fout gemaakt, dan zorgen we voor een oplossing zoals vermeld in onze algemene voorwaarden. Daar lees je ook over onze aansprakelijkheid en tot welk bedrag wij je vergoeden.

 

Zo, de grote lijnen ken je. Nu nog de kleine lettertjes, al zijn die natuurlijk minstens zo belangrijk.

De Kleine Lettertjes

 1. Inleiding
  1. Goede afspraken maken betere vrienden. Daarom hebben ook wij een aantal algemene voorwaarden opgesteld die onze complexe dienstverlening toch bevattelijk maken. En vooral: ze bieden een leidraad en houvast voor zowel jou als onszelf om probleemloos samen te werken.
  2. Deze voorwaarden vormen een aanvulling op de spelregels hierboven. Zijn er onverhoopt toch tegenstrijdigheden? Dan krijgen onze algemene voorwaarden altijd voorrang.
  3. Door omstandigheden kunnen onze voorwaarden wijzigen. Die gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten zodra ze gepubliceerd staan op onze website. Zijn er ingrijpende veranderingen, dan brengen we je daar uiteraard vooraf van op de hoogte.
   
 2. Enkele begrippen
  1. Drukwerk:  druk- en printwerk op gelijk welk materiaal én onbewerkt drukwerk.
  2. Diensten: alle services die gepaard gaan met het hierboven vermelde drukwerk.
  3. Overeenkomst: zodra jij ons een opdracht toevertrouwt en wij accepteren die, dan spreken we van een overeenkomst. De algemene voorwaarden zoals beschreven in dit document zijn daarop altijd van toepassing.
  4. Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen de klant en INKO over de levering van drukwerk en/of het verlenen van diensten, elke opdracht die de klant aan INKO verstrekt, alle (rechts)handelingen die met het voorgaande verband houden.
  5. Specificaties: de technische en functionele specificaties van het drukwerk zoals vermeld op onze website en in onze app.
   
 3. Opdrachten
  1. Opdrachten worden door de klant doorgegeven via ons platform INKO. Via hetzelfde kanaal ontvangt hij daar een offerte voor. Een overeenkomst komt tot stand zodra INKO de opdracht bevestigt.
  2. Als de klant een opdracht doorgeeft is dit onherroepelijk, tenzij anders aangegeven.
  De klant moet een opdracht doorgeven zoals wordt voorgeschreven op ons platform INKO. Een aanvraag die niet volgens de geijkte procedure verloopt hoeft INKO niet te accepteren.
  4. Als er zich fouten, afwijkingen of storingen voordoen bij het (elektronisch) opsturen van een ontwerp ligt de verantwoordelijkheid bij de klant en niet bij INKO.
  5. INKO voert een (automatische) controle uit nadat het de opgemaakte bestanden heeft ontvangen. Tijdens die controle bekijkt INKO of de opgestuurde bestanden voldoen aan de technische eisen (aanleverspecificaties) voor het drukken. INKO controleert de bestanden niet op fouten inzake ontwerp, tekst of kleur, en controleert evenmin of de bestanden voldoende scherp zijn.
  6. De klant moet altijd in het achterhoofd houden dat de kleur van het drukwerk na productie kan afwijken van de kleuren van andere drukwerkproducten, opgemaakte bestanden, kleuren op het beeldscherm of zelf uitgeprinte bestanden. Een bepaalde afwijking is inherent aan het drukken en is voor de klant geen reden om te spreken van een tekortkoming door INKO.
  7. Constateert de klant na de levering van zijn drukwerk een afwijking wat betreft het formaat, dan kan er alleen sprake zijn van een tekortkoming als die afwijking groter is dan 5%. Afwijkingen in kwaliteit (gevoel) en gramgewicht van het papier zijn toegestaan in zekere mate.
   
 4. Annulering
  1. De klant kan de overeenkomst alleen maar annuleren door een schriftelijk bericht (brief of e-mail) te sturen naar INKO of door te bellen naar +32 (0) 15 330 444. De annulatie gaat pas door als INKO ze schriftelijk bevestigt.
  2. Zodra de klant de statusvermelding ‘In productie’ heeft ontvangen, dan kan hij zijn opdracht niet langer annuleren.
  3. Annuleert de klant zijn opdracht, dan is hij een bedrag van € 50,00 verschuldigd aan INKO. Als de kosten die INKO tot dan gemaakt heeft hoger zijn dan € 50,00, is de klant die kosten verschuldigd aan INKO.
   
 5. Prijzen
  1. Prijzen en tarieven staan vermeld op ons platform INKO. Zij gelden voor het uitvoeren van opdrachten tijdens de werkuren van 9u-17u.
  2. Als INKO de verpakking, verzending en/of verzekering van het drukwerk op zich neemt zonder dat daar een prijs voor is overeengekomen, is het gerechtigd de klant daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij INKO gebruikelijke tarieven aan te rekenen.
  3. Werkzaamheden die niet zijn vermeld in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen extra kosten meebrengen.
  4. Eens de overeenkomst gesloten, mag INKO de overeengekomen prijzen aanpassen, mochten zich tijdens het productieproces tariefwijzigingen voordoen die een onvermijdelijke kostenverhoging tot gevolg hebben.
   
 6. Facturering en betaling
  1. De klant dient op voorhand te betalen en ontvangt de factuur nadien via mail (na levering van de bestelling).
  2. INKO mag op elk moment de vooruitbetaling van een factuurbedrag vragen, of elke andere financiële zekerheid eisen voor een opdracht wordt aangevat die voortvloeit uit de overeenkomst.
  3. Alle betalingen gebeuren zoals vermeld op de factuur: dus zonder aftrek of verrekening. De klant heeft bijgevolg niet het recht om de betalingsverplichtingen op te schorten.
   
 7. Levering
  1. Leveringen in België vinden plaats op de door de klant aangegeven dag in de app. INKO zorgt ervoor dat het drukwerk verpakt wordt volgens de regels van de kunst en organiseert passend vervoer.
  2. INKO is bevoegd voor deelleveringen en kan de klant daarvoor deelfacturen sturen.
  3. De leveringstermijn gaat in zodra er een definitieve overeenkomst is en alle noodzakelijke gegevens daarvoor in het bezit zijn van INKO. De opgegeven leveringstermijnen zijn altijd een benadering: zekerheid over een definitieve termijn is er nooit. INKO kan pas beticht worden van verzuim nadat de klant haar in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn heeft voorgesteld om het drukwerk alsnog te leveren.
  4. De klant is verplicht om het bestelde drukwerk van INKO te aanvaarden op de plaats en het tijdstip zoals afgesproken. Kan een levering niet op de afgesproken plaats en/of het afgesproken tijdstip doorgaan om een reden waaraan INKO geen schuld heeft, dan zal INKO het drukwerk nog één keer kosteloos aanbieden. Lukt de levering opnieuw niet, dan zal INKO het drukwerk maximaal 30 dagen opslaan voor rekening en op risico van de klant. Heeft de klant het drukwerk na 30 dagen nog niet opgehaald, dan zal het vernietigd worden door INKO. Ook in dat geval blijft de klant het gefactureerde bedrag verschuldigd.
   
 8. Uitvoering van de Overeenkomst
  1. INKO spant zich in om de overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren.
  2. INKO is bevoegd om voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
  3. De klant garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte informatie, ook als die door derden aangeleverd wordt.
  4. INKO heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de daardoor ontstane kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan te rekenen aan de klant als: noodzakelijke informatie niet, niet tijdig, niet juist, onvolledig of niet conform de afspraken van de overeenkomst aangeleverd wordt aan INKO, of als de klant op een andere manier zijn verplichtingen niet nakomt.
  5. Levert de klant de noodzakelijke informatie niet aan of komt hij zijn verplichtingen niet na, ondanks een schriftelijke herinnering van INKO, dan is INKO bevoegd om de overeenkomst onmiddellijk stop te zetten, zonder enige verplichting tot enige vorm van compensatie.
  6. INKO is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuiste en/of onvolledige gegevens en informatie die rechtstreeks van de klant komt.
  7. Als de werkzaamheden vertraging oplopen door redenen of omstandigheden die aan de klant liggen, moet de klant de schade die INKO daardoor oploopt vergoeden.
  8. De klant ontleent aan de overeenkomst uitsluitend aanspraken ten aanzien van INKO en doet afstand van het recht om de (rechts)personen die op gelijk welke manier betrokken zijn of waren bij de uitvoering van de door de klant met INKO gesloten overeenkomst of voor wier handelen of nalaten INKO anderszins aansprakelijk zou kunnen zijn (“begunstigden”) aan te spreken uit hoofde van onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook. De artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd), 7:407 lid 2 (dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) en 7:409 (bepalende dat indien een opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, zij eindigt door zijn overlijden) van het Burgerlijk Wetboek, zijn niet van toepassing. Voor zover nodig geldt het bepaalde in dit Artikel 8 als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek ten behoeve van de Begunstigden, welk beding door INKO namens de Begunstigden reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.
   
 9. Meerwerk
  1. Worden er wijzigingen aangebracht in een al aangenomen opdracht en vloeien daar extra kosten uit voort, dan worden die wijzigingen als meerwerk gezien.
  2. Meerwerk zal, onafhankelijk van de verplicht te betalen hoofdsom, billijk worden verrekend. Onder meerwerk wordt verstaan alle niet in de offerte opgenomen werkzaamheden en gebruikte materialen.
   
 10. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit een ontwerp van de klant blijven gelden, onafhankelijk van de diensten van INKO. Ook als INKO handelingen verricht ten behoeve van het drukwerk, zoals het bijsnijden of knippen ervan, behoudt de klant alle intellectuele eigendomsrechten op zijn werk. Onder intellectuele eigendomsrechten worden onder andere alle wereldwijde auteursrechten, naburige rechten, persoonlijkheidsrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten en (aanspraken op) octrooirechten verstaan die rusten op de ideeën, ontwerpen, communicatie-uitingen, tekeningen, afbeeldingen, schetsen, onderzoeken, analyses, materialen, data, resultaten, conclusies en alle andere objecten en drukwerk die voor intellectuele eigendom in aanmerking komen.
  2. Als de klant gebruik maakt van de diensten van INKO ten behoeve van zijn ontwerp, verzekert de klant aan INKO dat de styling en opmaak ervan geen inbreuk doet aan de intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder expliciet begrepen hun auteursrecht. De klant vrijwaart INKO voor alle schade en nadeel die INKO lijdt als het drukwerk toch een inbreuk maakt op de rechten van derden. Daarnaast behoedt de klant INKO voor de aanspraken van derden in verband met enige inbreuk.
  3. Als de klant gebruik maakt van de diensten van INKO in functie van zijn ontwerp, heeft INKO het recht om daar kopieën van te maken en die bij te houden.
  4. Enkel als het drukwerk ontworpen wordt door de klant samen met INKO, berusten alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan uitsluitend bij INKO. INKO is in dat geval de volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van deze rechten. Onder “ontwerpen” wordt onder andere verstaan: door INKO verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten en tekstvoorstellen. Daarnaast berusten alle intellectuele eigendomsrechten bij INKO in het geval van co-creaties, waarbij er input is van de klant voor het verbeteren van INKO-features en -tools.
   
 11. Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud
  1. Risico-overgang vindt plaats op het moment dat INKO het drukwerk levert bij de klant conform de overeenkomst en in overeenstemming met Artikel 7.1. Dit principe geldt ook als de klant het drukwerk om gelijk welke reden niet afneemt.
  2. Al het drukwerk blijft eigendom van INKO tot het moment dat de klant tegemoet is gekomen aan alle verplichtingen die hij heeft tegenover INKO.
  3. Drukwerk waarop het eigendomsvoorbehoud van INKO rust, moet de klant scheiden van andere zaken en identificeerbaar houden. Daarnaast mag het niet worden (i) vervreemd en/of (ii) bezwaard zonder dat INKO daar op voorhand schriftelijke toestemming toe geeft.
  4. Als de klant zijn betalingsverplichtingen tegenover INKO niet nakomt of als er een aanleiding is waaruit blijkt dat hij zijn betalingsverplichtingen niet volledig of gedeeltelijk zal nakomen, dan kan INKO de klant verplichten om het drukwerk onmiddellijk en op eigen kosten te retourneren. Dit geldt alleen voor het drukwerk waarvan de eigendom nog niet is overgegaan.
   
 12. Inspectie
  1. De klant is verplicht het drukwerk onmiddellijk na de levering te inspecteren. Klachten over zichtbare gebreken moeten binnen de acht (8) dagen na ontvangst schriftelijk en nauwkeurig geargumenteerd meegedeeld worden aan INKO. Verborgen gebreken dienen door de klant binnen de acht (8) dagen nadat ze zijn ontdekt en drie (3) maanden na ontvangst van het drukwerk schriftelijk en nauwkeurig geargumenteerd meegedeeld worden aan INKO. Als INKO dat vraagt, is de klant verplicht om een foto, een bewijsexemplaar of het complete order terug te sturen naar de klachtenafhandeling.
   
 13. Garantie
  1. INKO levert het drukwerk met de specificaties zoals ze in de overeenkomst zijn vermeld. Daarbij wordt rekening gehouden met wat er in deze algemene voorwaarden is bepaald.
  2. Als de klant zijn garantie inroept en dat door INKO aanvaard wordt dan zijn er twee oplossingen mogelijk:
  a. Het drukwerk wordt vervangen en er vindt een herdruk plaats van het originele bestand, tenzij het originele bestand om technische reden aan vervanging toe is.
  b. Er wordt een gepaste vergoeding aangeboden in verhouding tot de originele prijs.

  3. Als het drukwerk niet voldoet aan de specificaties of gebreken vertoont, dan staat INKO in voor de verzendkosten. De klant moet in dat geval wel rekening houden met de instructies voor het transport.
  4. Als het drukwerk niet voldoet aan de specificaties of gebreken vertoont, dan wordt INKO er eigenaar van zodra het vervangen is of een vergoeding is toegekend.
  5. De garantie geldt alleen als het drukwerk gebruikt wordt zoals eerder is overeengekomen. Wordt het drukwerk toch voor een ander, algemeen of bijzonder, doel gebruikt, dan kan de klant geen beroep doen op garantie. Het maakt daarbij niet uit of INKO al dan niet op de hoogte was van dit doel.
  6. Er is geen garantieverplichting voor de materialen en/of onderdelen die door de klant voorgeschreven zijn, ook niet als derden in zijn opdracht materialen leveren of een aandeel hebben in het werk.
  7. Als INKO vaststelt dat het geretourneerde drukwerk geen gebreken vertoont en aan alle specificaties beantwoordt, moet de klant de extra kosten betalen die transport en afhandeling met zich meebrachten. Dat bedrag komt bovenop de afgesproken prijs voor het drukwerk.
  8. INKO heeft geen garantieverplichtingen als blijkt dat het drukwerk niet gebruikt of bewaard is zoals INKO had aangegeven.
  9. De toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen in acht genomen, geldt de garantie zoals uiteengezet in Artikel 13 uitsluitend voor de klant en niet voor diens klanten, agenten of vertegenwoordigers. Alle andere garanties, van expliciete of impliciete aard, worden hierbij specifiek door INKO van de hand gewezen.
   
 14. Aansprakelijkheid
  1. Blijkt INKO aansprakelijk voor een tekortkoming in de context van de overeenkomst, een onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook? Dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van INKO wordt uitbetaald, plus het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste is van de verzekeraars. Als de verzekering om gelijk welke reden afziet van een uitkering, is elke aansprakelijkheid van INKO beperkt tot het netto factuurbedrag voor de betreffende opdracht en de overeenkomst. Het maximumbedrag is in dat geval €10.000,00.
  2. INKO is niet aansprakelijk voor gevolgschade en/of indirecte schade, zoals gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen, reputatieschade, verminderde goodwill en verlies van gegevens.
  3. Als de klant een vordering tot schadevergoeding wil indienen, moet dat gebeuren binnen negentig (90) dagen na de datum van de gebeurtenis die aan de basis ligt van die vordering. Schade die niet binnen die termijn is meegedeeld aan INKO, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant kan bewijzen dat hij de schade niet eerder kon melden.
  4. Alle aanspraken van de klant vervallen als hij of een derde de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert niet binnen één (1) jaar bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.
  5. Artikel 13 en 14 omschrijven de voorwaarden van de volledige aansprakelijkheid van INKO en de ondernemingen die met INKO verbonden zijn in verband met drukwerk dat gebrekkig is of niet aan de specificaties beantwoordt.
  6. De klant vrijwaart INKO voor aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst en daardoor schade lijden die aan de klant toerekenbaar is.
   
 15. Overmacht
  1. Geen enkele partij moet enige verplichting nakomen als zij verhinderd is door overmacht. Overmacht heeft evenwel geen betrekking op situaties die zoveel mogelijk voorkomen en vermeden kunnen worden.
  2. Onder overmacht verstaan we elke gebeurtenis of omstandigheid die al dan niet te voorzien was op het moment dat de overeenkomst werd aangegaan en waarvan wordt aangenomen dat ze niet beïnvloed is door de klant, waardoor er niet kan geëist worden om tegemoet te komen aan zijn verplichtingen. Voorbeelden van overmacht zijn: werkstaking, bedrijfsstoring, onderbrekingen in het productieproces, storing of defecten in internet, stroomstoring, bedrijfsbezetting en overmacht van toeleveranciers.
  3. In geval van overmacht zijn de partijen zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden als door INKO verwacht wordt dat de vertraging een periode van zes (6) achtereenvolgende maanden zal bedragen.
  In dat geval is NKO niet langer aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade jegens de klant.
  4. Op het moment dat er zich overmacht voordoet en INKO gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, dan is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare/uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren.
   
 16. Beëindiging
  1. Zonder afbreuk te doen aan enige rechten en rechtsmiddelen die INKO eventueel heeft of die ten dienste staan van INKO uit hoofde van de overeenkomst of de wet, is INKO gerechtigd de overeenkomst of enig onderdeel ervan, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid jegens de klant, indien:
  a. de klant een verplichting zoals bepaald in de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk, nakomt en nalaat die tekortkoming te herstellen binnen veertien (14) dagen na schriftelijke ingebrekestelling.
  b. enige procedure inzake insolventie, faillissement (daaronder wordt ook reorganisatie verstaan), liquidatie of opheffing ten aanzien van de klant op gang wordt gebracht (ook als een dergelijke procedure vrijwillig of onvrijwillig door de klant wordt geïnitieerd), de klant onder een beheerder of bewindvoerder wordt geplaatst, er een overdracht plaatsvindt ten behoeve van crediteuren van de klant of de klant zijn activiteiten staakt.
  c. de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard op de klant.
  d. de klant overlijdt.
  e. er zich langs de kan van de klant een wijziging in de zeggenschap voordoet.
  f. de klant wordt geconfronteerd met een beslag dat een belemmering kan vormen voor de uitvoering en nakoming van de overeenkomst of hij de beschikking over zijn vermogen verliest.

  2. Verplichtingen die bedoeld zijn om voort te duren na de beëindiging of ontbinding van de overeenkomst, blijven ook dan bestaan. In alle gevallen genoemd in 1 is iedere vordering van INKO ten laste van de klant direct opeisbaar.
   
 17. Geheimhouding
  1. INKO en de klant zorgen ervoor dat alle informatie die zij van elkaar ontvangen geheim wordt gehouden als zij weten of behoren te weten dat die info vertrouwelijk is.
  2. Tenzij er op voorhand schriftelijke toestemming is van de andere partij, zullen alle partijen de vertrouwelijke informatie waarover zij beschikken, niet delen met derden. Aan het eigen personeel wordt de info enkel bekend als dat nodig is voor het uitvoeren van de overeengekomen prestaties en als er verzekerd is dat zij zich aan dezelfde geheimhoudingsverplichtingen houden.
   
 18. Privacy statement
  INKO beschermt de persoonsgegevens die zij verwerkt in overeenstemming met de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie kan de klant de Privacy Statement van INKO raadplegen.
   
 19. Overdracht
  De klant is niet bevoegd de rechten en verplichtingen die voortkomen uit de overeenkomst over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van INKO.
   
 20. Afwijkingen / Nietigheid
  1. Afwijkingen van, wijzigingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden of de overeenkomsten gelden slechts als en voor zover INKO deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Daarnaast gelden ze enkel en alleen voor de specifieke overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen. Zijn schriftelijke bepalingen in de overeenkomst en bepalingen in deze voorwaarden in strijd met elkaar, dan hebben de bepalingen in de overeenkomst altijd voorrang.
  2. Als één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. INKO en de klant zullen in dat geval over nieuwe bepalingen overleggen om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen. Het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling worden daarbij zoveel mogelijk in acht genomen.
   
 21. Toepasselijk recht; bevoegde rechter
  1. Op alle overeenkomsten die met INKO worden gesloten, waarvan deze voorwaarden geheel of ten dele deel uitmaken, is het Belgisch recht van toepassing.
  2. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende Goederen van 11 april 1980 (“Weens Koopverdrag”) wordt door alle partijen nadrukkelijk uitgesloten.
  3. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter van de Rechtbank Mechelen.